Miyose Gusti Yesus [Infografis]

Ini adalah infografis Kisah Kelahiran Yesus dalam bahasa Jawa

Kisah Kelahiran Yesus - Miyose Gusti Yesus - bahasa Jawa - Infografis oleh SABDA

Iki pratelanne crito miyose Gusti Yesus. Gusti Yesus lair ing Bethlehem ing tanah Yudea.

MIYOSÉ GUSTI YÉSUS

Lukas 1:31,38
Malaékat: "Kowe bakal ngandheg lan bakal mbabar Putra kakung. Iku asmakna Yesus."
Maria: "Sumangga, kawula punika abdinipun Pangeran, kadhatengana kadosdene ingkang Paduka ngandikakaken."

Matius 1:20
Malaikat: "Yusuf, tedhake Dawud, aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu, awit Putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci"

Matius 1:24
Yusuf ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaekating Pangeran, Maryam dipek bojo,

Lukas 2:1,4
Sang Nata Agung Agustus paring dhawuh, supaya wong saindenging karajan agung dicacahake.

Yusuf asale saka ing brayat lan tedhake Sang Prabu Dawud

Lukas 2:4
Yusuf iya mangkat menyang ing tanah Yudea, menyang ing kuthane Sang Prabu Dawud, kang aran Betlehem

Lukas 2:7,11
Ing dina iki wis miyos Juru-slametmu, yaiku Sang Kristus, kang jumeneng Gusti, ana ing kuthane Dawud.

Lukas 2:10-12
Malaikat: "Aja padha wedi, lan kowe padha dakwartani kabungahan gedhe, kang bakal tumrah marang sabangsa kabeh: Ing dina iki wis miyos Juru-slametmu, yaiku Sang Kristus, kang jumeneng Gusti, ana ing kuthane Dawud. Dene kang minangka tengeran marang kowe, mangkene: Kowe bakal mrangguli bayi kagedhong sumeleh ing pamakanan."

Lukas 2:15
Gembala: "Ayo, padha menyang ing Betlehem, ndeleng apa sing wis kalakon ing kana,
kaya sing wis dipangandikakake dening Pangeran marang kita."

Lukas 2:16,20
tumuli ketemu karo Maryam lan Yusuf, apadene Sang Jabang-bayi, kang sumeleh ing pamakanan.

Para pangon tumuli padha bali kalawan memuji lan ngluhurake Allah, marga sabarang kang wis dirungu lan wis dideleng, cocog karo kang wis dipangandikakake marang wong-wong mau.

Matius 2:1
Ana pandhita-pandhita saka ing tanah wetan padha teka ing kutha Yerusalem

Bareng weruh lintang mau, padha banget bungahe.

Matius 2:11
nuli padha sumungkem sujud marang Panjenengane. Banjur padha mbukaki pethine raja-brana, Panjenengane disaosi pisungsung arupa mas, menyan, lan blendok mur.

Sugeng Natal saka SABDA

Lihat pula http://natal.sabda.org/gambar untuk versi lainnya. Kisah Kelahiran Yesus (versi bahasa Indonesia)